Tender

Termeni de referință pentru selectrea unei companii sociologice

I. Context general

Pe parcursul ultimilor 20 de ani, factorii de decizie din Republica Moldova au inițiat mai multe încercări de reformare a administrației publice, în sensul creșterii gradului de profesionalism, eficientizării și orientării spre cetățeni. Una dintre cele mai stringente provocări, care continuă să se acutizeze, este asigurarea sectorului public cu resurse umane de înaltă calitate.

În același timp, unicul aspect al reformei administrației publice care se bucură de oarecare acoperire media este reorganizarea administrației publice. Aspecte critice, cum ar fi cariera profesională a funcționarilor publici, transparența, accesul în funcțiile publice, precum și politicile de integritate în cadrul administrației publice centrale și locale au fost lăsate, în mod constant, la latitudinea legiuitorului, iar nu a cetățeanului, intereselor căruia ar trebui să servească.

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER își propune să realizeze un studiu sociologic care va sonda opinia funcționarilor publici asupra carierei profesionale, factorilor care le afectează deciziile – dacă există, obstacole percepute la avansarea în carieră, facilitatea accesului în funcția publică, transparența avansării și înlăturării din funcțiile publice, în cazul neîndeplinirii atribuțiilor profesionale la standardele corespunzătoare, eficacitatea politicilor interne de integritate publică etc.

Scopul studiului sociologic este de a promova transparența, responsabilitatea și implicarea publicului la stabilirea priorităților reformei administrației publice.

Studiul va fi elaborat în cadrul proiectului „Grup de lucru comun al OSC-urilor din Republica Moldova și România pentru promovarea unei reforme a administrației publice transparente și durabile în vecinătatea UE”, susținut financiar de Ambasada Olandei la București, care are drept scop promovarea transparenței, responsabilității și implicarea cetățenilor la stabilirea priorităților reformei administrației publice.

Obiectivele cercetării sunt:

 1. Determinarea percepției funcționarilor publici asupra avantajelor și oportunităților profesionale pe care le oferă statutul de funcționar public;
 2. Studierea impactului mecanismelor de motivare monetare și non-monetare caracteristice funcției publice;
 3. Studierea factorilor raportați de funcționarii publici, de natură să le afecteze deciziile pe plan profesional;
 4. Analiza percepției funcționarilor publici asupra transparenței proceselor de accedere și înlăturare din funcțiile publice în cazul neîndeplinirii atribuțiilor profesionale la standardele corespunzătoare;
 5. Analiza percepției funcționarilor publici asupra obstacolelor la avansarea în funcțiile publice;
 6. Studierea percepției funcționarilor publici asupra eficacității  implementării reformei administrației publice;
 7. Elaborarea recomandărilor practice privind reformarea administrației publice, sub aspectul funcției publice.

Cercetarea va avea două componente: cantitativă și calitativă.

Cercetarea cantitativă va include realizarea anchetelor sociologice bazate pe chestionar, atât în rândul funcționarilor publici de conducere, cât și în rândul funcționarilor publici de execuție.

Eșantionul cantitativ urmează a fi propus de către compania sociologică, ținând cont de corpul de funcționari publici din Republica Moldova, și numărul necesar de intervievare pentru studiul propus. 

II. Responsabilităţile companiei sociologice

Responsabilitățile companiei sociologice vor consta în efectuarea cercetării cantitative în teren, introducerea şi analiza statistică a datelor colectate şi prezentarea rapoartelor în cifre şi diagrame. Cercetarea va fi efectuată în baza chestionarului elaborat de către Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și Institutul de Politici Publice din România, adaptat și coordonat împreună cu compania sociologică selectată. 

Cercetarea cantitativă va include trei etape de bază:

 • etapa de pregătire
 • etapa de colectare a datelor
 • etapa de procesare şi analiză a datelor.

La etapa de pregătire a studiului, compania sociologică va îndeplini următoarele sarcini:

 • Elaborarea eșantionului.
 • Formatarea şi pregătirea chestionarelor pentru tipar.
 • Tipărirea chestionarelor. Chestionarele vor fi tipărite în limba română.
 • Elaborarea instrucţiunilor pentru operatori şi multiplicarea lor.
 • Instruirea operatorilor.

La etapa de colectare a datelor, compania de sociologică va efectua următoarele sarcini:

 • Chestionarea funcționarilor publici.
 • Verificarea internă a corectitudinii efectuării chestionării în teren (respectarea rigorilor eşantionului, corectitudinea completării chestionarelor, etc.).

La etapa de procesare şi analiză a datelor, compania sociologică va efectua următoarele sarcini:

 • Prelucrarea întrebărilor deschise şi închiderea lor de comun acord cu consultanții care au elaborat metodologia.
 • Introducerea datelor colectate în computer şi procesarea lor în baza Programului soft SPSS.
 • Analiza statistică a datelor în funcţie de variabilele indicate de consultanți.
 • Elaborarea raportului statistic, care va include analiza frecvenţelor, elaborarea indexurilor şi corelaţiilor în funcţie de variabilele indicate mai jos. Raportul statistic va include de asemenea descrierea procesului de cercetare, a modalităţii de elaborare a eşantionului, problemele cu care s-a confruntat compania pe parcursul cercetării şi modalităţile de depăşire a lor.

III. Cerinţe metodologice ce urmează a fi respectate de companie în timpul elaborării eşantionului şi analizei datelor statistice:

Volumul eșantionului.

În calitate de respondenți pentru eşantion vor fi selectate de persoanele cu funcții publice de conducere și cu funcții publice de execuție din administrație publică centrală.

Reprezentativitate

 • Reprezentativitatea eşantionului va fi de +- 3%;
 • Valorile prezentate vor rezulta direct din teren;
 • Chestionarele vor fi completate direct de către respondenți.

Perioada realizării sondajului: 23 ianuarie – 10 martie 2020

În timpul elaborării eşantionului compania sociologică va ţine cont de următoarele criterii de stratificare: 

 1. Stabilitate și aspirații în funcția publică;
 2. Resurse în administrația publică locală;
 3. Profesionalizarea funcției publice. Proceduri de recrutare, evaluare, monitorizare și promovare a funcționarilor publici;
 4. Mediul de lucru în administrația publică;
 5. Salarizarea funcționarilor publici;
 6. Percepții asupra eficienței măsurilor de reformă în administrația publică;

Instruirea operatorilor. Compania sociologică va asigura instruirea operatorilor în utilizarea instrucțiunilor de selectare a respondenților și în utilizarea metodelor și tehnicilor de comunicare cu persoanele cu dizabilități în funcție de tipul dizabilității.

Analiza statistică a datelor.

Va fi efectuată analiza frecvenţelor şi analiza datelor în funcţie de următoarele variabile: locul de reşedinţă, sexul, vârsta, studiile, statutul ocupaţional etc.

IV. Rezultatele aşteptate

 1. Baza de date iniţială în SPSS.
 2. Rezultatele integrale ale cercetării prezentate în funcţie de cerinţele metodologice faţă de analiza statistică a datelor (frecvenţe, variabile, index).
 3. Raport statistic final prezentat în tabele şi diagrame în EXCEL.

V. Calificarea şi experienţa necesară pentru executarea contractului

 • Cel puţin 3 ani de experienţă în organizarea cercetărilor sociologice la nivel naţional şi regional.
 • Experienţă anterioară în efectuarea cercetărilor în domeniul publice, social, economic etc.
 • Experienţă anterioară de analiză statistică a datelor colectate şi de elaborare a rapoartelor.
 • Experţi de calificare înaltă cu experienţă vastă în organizarea cercetărilor sociologice (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei).
 • Reţea naţională dezvoltată de operatori calificaţi.
 • Abilităţi demonstrate sau aptitudini de a gestiona un contract cu donatorii, inclusiv sistem contabil adecvat, abilităţi de a opera în limitele unui buget şi de a asigura performanţe de calitate.

VI. Documentele ce vor fi prezentate de Compania sociologică ca parte componentă a Ofertei:

 • Metodologia succintă de eşantionare elaborată în baza cerinţelor metodologice menţionate în Termenii de Referință;
 • Descrierea metodelor de procesare a datelor.
 • Bugetul cercetării cantitative în EURO.
 • Graficul activităţilor cu date concrete şi rezultatele aşteptate.
 • Lista operatorilor din teren.
 • Lista cercetărilor sociologice efectuate în ultimii 5 ani de organizaţie la nivel naţional sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor.
 • CV-urile experţilor calificaţi care vor fi implicaţi în pregătirea, colectarea, monitorizarea procesului de cercetare şi analiza datelor colectate.
 • 3 nume de referinţă cu adresele, telefoanele şi adresele electronice incluse.

VII. Plata pentru serviciile prestate

Plata pentru serviciile prestate va fi efectuată în trei tranşe:

 1. 20 % din plata va fi efectuată după semnarea contractului și prezentarea metodologiei complete;
 2. 40% din plată –  la prezentarea raportului de pilotare;
 3. 40% din plată după prezentarea Bazei da date în SPSS si a Raportului statistic.

VIII. Depunerea dosarului

Companiile sociologice interesate vor expedia dosarul pe adresa de email olga.diaconu@ager.md cu tema „Selectarea unei companii sociologice”.

Termenul limită de depunere a dosarului este 20 ianuarie 2020.  

Related Articles

Back to top button