Grant

APEL privind lansarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” 2020

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat lansează, astăzi, Apelul de Granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat prin HG nr.801/2018.

Sunt invitate să aplice la program autoritățile publice locale de nivelul I în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii, pentru a beneficia de susținere financiară nerambursabilă în cadrul Programului „DAR 1+3”.

Apelul pentru depunerea dosarelor este deschis începând cu data de 2 ianuarie 2020 până la data de 9 februarie 2020, ora 24:00. Dosarele depuse vor respecta cerințele prevăzute în Ghidul de aplicare al Programului.

IMPORTANT: propunerile de proiecte înaintate de către APL în cadrul primului Apel privind lansarea Programului „DAR 1+3” și declarate eligibile de către Comitetul de evaluare și supraveghere, după reactualizare și prezentare conform cerințelor Ghidului de aplicare la Program, vor fi evaluate și selectate în mod prioritar.

Programul Diaspora Acasă Reușește ”DAR 1+3” urmărește următoarele obiective specifice:

  • Stimularea dezvoltării localităților rurale și urbane din Republica Moldova prin atragerea capitalului uman și financiar din diasporă;
  • Păstrarea și reanimarea conexiunii dintre cetățenii plecați și localitățile de origine prin realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală, în comun cu diaspora;
  • Canalizarea remitențelor, dincolo de consum, spre dezvoltarea social-economică a zonelor rurale din Moldova;
  • Sporirea gradului de participare și implicare a diasporei în planificarea și dezvoltarea social-economică la nivel local.

Programul este deschis pentru aplicare autorităților publice locale din Moldova, care au rol de Aplicant lider și poartă răspundere pentru implementarea eficientă și calitativă a proiectului de dezvoltare locală. Finanțarea proiectelor din cadrul Programului se va efectua în baza formulei „1+3”, având următorii parteneri:

(1) Diaspora;

(2) Guvernul Republicii Moldova;

(3) Autoritățile publice locale;

(4) Partenerii de dezvoltare/donatorii.

Domeniile eligibile pentru finanțarea activităților din Program sunt:

1) infrastructura (apă și canalizare, drumuri, școli, grădinițe, case de cultură);

2) protecția mediului (prevenirea poluării mediului înconjurător, managementul deșeurilor);

3) economia (dezvoltarea regiunii, investiții, dezvoltarea agriculturii);

4) eficiența energetică (panouri solare, iluminare stradală, izolare termică);

5) cultura (protecția patrimoniului, zone de odihnă, dezvoltarea turismului rural, expoziții și festivaluri);

6) educația (programe pentru copii, sport, inovație, transfer de cunoștințe și know-how);

7) protecția socială (centre medicale, centre sociale, cantine sociale, altele).

Depunerea dosarelor:

Aplicanții vor completa Formularul de aplicare (cu toate anexele solicitate) atât on-line cât și pe suport de hârtie.

Transmiterea aplicațiilor în format electronic:

Formularele de aplicare completate, împreună cu toate anexele vor fi expediate online la adresa electronică brd@gov.md, cu subiectul ”aplicație de finanțare la Programul DAR 1+3 de la primăria____________”.

Transmiterea aplicațiilor în original:

Formularul de aplicare, cu toate anexele și documentele de suport, cu semnătură și ștampilă în original sau cu mențiunea “corespunde originalului”, în 2 exemplare, vor fi transmise prin scrisoare recomandată, cu aviz de primire în adresa Cancelariei de Stat.

Cancelaria de Stat,

Biroul relații cu diaspora,

Casa Guvernului, MD-2033,

Chişinău, Republica Moldova

Depunerea dosarelor în variantă electronică nu exonerează aplicantul de la depunerea dosarului prin poștă. Data depunerii dosarului va fi considerată data depunerii acestuia în variantă electronică în cazul în care prin poștă va avea o dată ulterioară. Depunerea dosarului în variantă fizică (prin poștă) nu va depăși termenul limită, indicat în apelul de finanțare.

Procesul de evaluare și selectare a proiectelor se va realiza de Comitetul de evaluare și supraveghere din cadrul Programului.

La baza selectării proiectelor vor fi aplicate următoarelor criterii:

– Relevanța proiectului în conformitate cu obiectivele și prioritățile de dezvoltare locală;

– Fezabilitatea, actualitatea proiectului, corespunderea structurii și conținutului propunerii de proiect cu cerințele stabilite în Regulamentul privind implementarea proiectelor în cadrul Programului ”DAR 1+3” și în Ghidul de aplicare;

– Sustenabilitatea și impactul socioeconomic al proiectului;

– Gradul de implicare a diasporei în procesul de inițiere, promovare și implementare a proiectelor.

Pentru mai multe detalii cu privire la etapele şi condiţiile concursului vizitați pagina web : www.brd.gov.md/rubrica DAR 1+3.

Notă: Proiectele înaintate de APL în parteneriat cu Asociațiile de băștinași înregistrate sau în proces de înregistrare (cu condiția înregistrării până la semnarea acordului de grant) vor putea beneficia de suport financiar și din partea PNUD Moldova. În acest caz, se va considera că PNUD Moldova este donator/partener de dezvoltare (conform acestui Ghid) și va fi respectat criteriul cofinanțării din partea unui donator. Suportul financiar al donatorului (PNUD) va fi oferit în baza principiului 1+1, unde suma grantului oferit de PNUD Asociației de băștinași va fi echivalentă cu contribuțiile colectate din diasporă, prin mijloacele descrise în Ghid.1 În acest caz se va acorda finanțare directă Asociației de băștinași, care va fi responsabilă de administrarea grantului obținut, conform procedurilor PNUD. Această prevedere nu se va aplica în alte cazuri.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: brd@gov.md sau la numărul de telefon: 022-250-524

Detalii: Biroul relații cu diaspora

Related Articles

Back to top button