Job

Consultant dezvoltarea și consolidarea capacităților Unității de Monitorizare și Supraveghere din cadrul Agenției Apele Moldovei

1.            Context

Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) (în continuare – instituție) este o instituție publică creată de către Guvernul Republicii Moldova, succesoare a Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova), care a implementat în Moldova Programul Compact, finanțat de Corporația Provocările Mileniului (CPM), agenție a Guvernului SUA. La moment actual, urmare a implementării Programului Compact, FDD Moldova are drept scop, de rând cu altele, acordarea suportului instituţiilor guvernamentale în gestionarea eficientă a asistenței externe și raportarea privind rezultatele monitorizării și evaluării către CPM, asigurarea sustenabilității investițiilor în infrastructura de irigare și susținerea transferului managementului sistemelor de irigare către Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) și facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile agricole.

Adițional, echipa FDD Moldova oferă: (1) suport Agenției Apele Moldovei și altor entități din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în dezvoltarea capacităților instituționale, care să răspundă necesităților AUAI și managementului resurselor de apă; (2) asistență juridică și tehnică de termen scurt pentru AUAI cu scopul de a spori capacitățile acestora în administrarea infrastructurii de irigare reabilitată, precum și acordarea suportului altor AUAI interesate în transferul managementului infrastructurii de irigare, în conformitate cu cadrul legal implementat în cadrul Programului Compact (3) suport în asigurarea sustenabilității și funcționalității infrastructurii de irigare reabilitate din fondurile Compact și post-Compact. 

2.            Descrierea misiunii și durata contractului

Obiectivele

Consultantul pentru Consolidarea Capacității Unității de Monitorizare și Supraveghere (UMS) a Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (în continuare – Consultant) din cadrul Agenției Apele Moldovei (AAM) va presta servicii de consultanță pentru AAM și FDD Moldova. Consultantul  va executa, în mod corespunzător și în conformitate cu obiectivele FDD Moldova, sarcinile ce țin de asigurarea sustenabilității resurselor de apă și consolidarea capacităților instituționale ale AAM..

Consultantul va conlucra cu conducerea AAM în scopul fortificării capacităților instituționale ale instituției în general și în mod special – al UMS. Astfel, Consultantul va coordona aspectele prioritare legate de consolidarea capacității UMS, precum și interacțiunea acesteia cu AUAI. În acest sens, Consultantul va lucra în strânsă colaborare cu personalul responsabil pentru monitorizarea și supravegherea AUAI din cadrul AAM, precum și cu personalul FDD Moldova implicat în acordarea de suport pentru AUAI și extinderea infrastructurii de irigare.

Consultantul va utiliza cele mai bune practice cu scopul de a realiza următoare sarcini:

      i.        Acordare de suport pentru UMS a AAM. Consultantul va consilia și va fi implicat în activități de acordare a asistenței tehnice necesare Agenției Apele Moldovei în conformitate cu prevederile Acordului Compact, precum și angajamentelor ce revin Republicii Moldova în perioada post-Compact prin prisma Acordului menționat. Această sarcină se referă la consolidarea capacității Unității de Monitorizare și Supraveghere a AUAI, în conformitate cu prevederile Capitolului V „Monitorizare și Supraveghere” din Legea cu privire la Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare  nr. 171 din 09 iulie 2010.

    ii.        Acordare de suport pentru AUAI. Consultantul va consilia și va fi implicat în activitățile monitorizare și supraveghere a Unității de Monitorizare și Supraveghere, precum și de acordare a suportului AUAI, în corespundere cu prevederile Legii cu privire la Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare  nr. 171 din 09 iulie 2010.

   iii.        Alte activități. Consultantul va consilia și va fi implicat în procesele de transfer al managementului SCI în gestiunea AUAI nou create și de actualizare a contractelor de comodat deja semnate. De asemenea, Consultantul va îndeplini și alte sarcini corespunzătoare, solicitate de către conducerea AAM și FDD Moldova, cît și va formula recomandări necesare pentru fiecare activitate planificată întru asigurarea executării în timp, conform bugetului și obiectivelor instituțiilor.

Responsabilități

Agenția Apele Moldovei va desemna un reprezentant pentru coordonarea,  supravegherea și aprobarea prealabilă a rapoartelor Consultantului.

FDD Moldova desemnează Consultantul Juridic pentru Suport AUAI din cadrul FDD Moldova pentru coordonarea și aprobarea finală a rapoartelor Consultantului.

Responsabilitățile și sarcinile aferente includ, dar nu se limitează la:

 • Participă și/sau acordă suport AAM în elaborarea programelor, strategiilor și altor documente de politici în domeniul irigării și funcționării asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații;
 • Acordă suport consultativ în procesul de elaborare/avizare a actelor legislative și normative în domeniul irigării și exploatării infrastructurii centralizate de irigare;
 • Acordă suport personalului AAM implicat în monitorizarea și supravegherea activităților AUAI, cît și acordarea de suport direct pentru AUAI în asigurarea sustenabilității activității acestora;
 • Oferă suport AAM în pregătirea materialelor pentru rapoarte, prezentări și alte documente relevante necesare în procesul de promovare și realizare a reformei sectorului de irigare;
 • Efectuează de comun cu AAM (UMS) vizite în teren la AUAI pentru supravegherea, monitorizarea și acordarea suportului AUAI în procesul de asigurare a unei gestionări sustenabile a infrastructurii de irigare transmise în comodat;
 • Acordă suport UMS în organizare și ținerea registrului Asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii;
 • Acordă suport AAM (UMS) în coordonarea proiectelor și activităților de îmbunătățire și extindere a infrastructurilor centralizate de irigare transmise în gestiunea AUAI, inclusiv în procesul de recepție și acceptare a lucrărilor executate;
 • Acordă suport în realizarea procesului de obținere a aprobărilor necesare din partea autorităților de resort pentru îmbunătățirea și/sau extinderea infrastructurii centralizate de irigare;
 • Promovează proiectele care au la bază replicarea rezultatelor obținute în cadrul Programului Compact;
 • Participă la organizarea și petrecerea ședințelor de lucru ale AAM (UMS) cu misiunile de M&E ale CPM, la necesitate;
 • Participă la efectuarea analizelor economico-financiare ale activității AUAI și a părților interesate, în concordanță cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și obiectivele de activitate a Agenției;
 • În rezultatul analizei indicatorilor lunari de activitate ai AUAI, identifică riscurile și formulează către UMS și/sau FDD Moldova propuneri privind măsurile de atenuare a acestor riscuri;
 • Elaborează, la cerere, și alte documente privind activitatea AUAI și prezintă informații părților interesate, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;
 • Facilitează colaborarea AAM cu donatorii externi în domeniul reformării sectorului de irigare și modernizării infrastructurii centralizate de irigare;
 • Realizează și alte activități în cadrul proiectelor de infrastructură și acordare de asistență AUAI la solicitarea conducerii Agenției „Apele Moldovei” și/sau Directorului executiv al FDD Moldova.
 • Oferă suport AAM în procesul de organizare a atelierelor de lucru, seminarelor, meselor rotunde privind politicile în domeniul irigării și gestionării sustenabile a infrastructurii centralizate de irigare;

Calificări

Candidații trebuie să întrunească următoarele cerințe și calificări:

Educație: Studii superioare în economie, inginerie, drept sau alte domenii conexe. Masteratul constituie un avantaj.

Experiența de muncă și aptitudini:  

 • Cel puțin 7 (șapte) ani de experiență generală, inclusiv 5 ani de experiență în cadrul autorităților și/sau instituțiilor publice, ONG-urilor și/sau companiilor private;
 • Experiența în prestarea serviciilor de consultanță în cadrul Proiectelor internaționale, inclusiv de infrastructură, constituie un avantaj;
 • Experiență demonstrată în domeniul elaborării/avizării proiectelor de acte legislative și normative;
 • Experiență demonstrată în domeniul elaborării și monitorizării planurilor de activitate și bugetelor în instituții publice și/sau organizații necomerciale;
 • Abilitatea de a articula clar ideile (în formă scrisă și verbală) și de a recomanda propuneri pentru managementul instituțiilor și organizațiilor implicate;
 • Abilități de prezentare și comunicare publică în limba română și rusă (scris și verbal), cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
 • Abilități analitice și capacități de elaborare a rapoartelor, prezentărilor și materialelor informative;
 • Abilități interpersonale excelente și experiență demonstrată în gestionarea și soluționarea unor situații dificile;
 • Experiență demonstrată de lucru individual și în echipă;
 • Abilitați excelente de utilizare MS Office (în special Excel, Power Point, Visio);
 • Receptivitate, spirit de inițiativă, responsabilitate și atenție la detalii;
 • Deținerea permisului de conducere categoria B constituie un avantaj.

Nivelul de efort și durata activității

Perioada inițială a angajamentului este de 3 (trei) luni, începând cu 16 martie 2020, urmată de o perioadă adițională pînă la 31 decembrie 2020, care va fi activată la discreția FDD Moldova.

 Prestarea serviciilor de către Consultant va fi efectuată de regulă potrivit următorului program:

      i.        Opt ore pe zi (08:30 – 17:30, o oră pauza de prânz);

    ii.        Cinci zile pe săptămână (Luni – Vineri);

Zilele de repaus în prestarea serviciilor coincid cu zilele de odihnă și sărbătoare stabilite conform prevederilor legislației muncii.

Locația

Consultantul va oferi serviciile de consultanță la sediul AAM în Chișinău și/sau alte locații, în funcție de activități.

Consultantul trebuie să ia în considerare că, călătoriile în Moldova, în regim normal, nu depășesc o zi, datorită teritoriului mic al țării și astfel, acestea nu implică cheltuieli adiționale în afara costului pentru serviciile oferite.

3.            Livrabilele

Consultantul va elabora rapoarte lunare, care reflectă serviciile prestate pentru AAM și FDD Moldova. Rapoartele lunare, însoțite de contul de plată, vor fi prezentate până la data de 25 a lunii și vor servi drept temei pentru efectuarea plăților pentru serviciile prestate.

4.            Facilitățile oferite Consultantului

FDD Moldova va asigura Consultantul cu următoarele facilități:

      i.        Va pune la dispoziție toate documentele relevante sarcinii Consultantului, în versiunile electronice și fizice (când este necesar). Toate documentele oferite rămân proprietatea FDD Moldova. Consultantul nu le poate distruge sau folosi fără aprobarea prealabilă a FDD Moldova;

    ii.        Va asigura punerea la dispoziție Consultantului a unui loc de muncă dotat și acces la telefon, fax, internet la sediul AAM din Chișinău pentru perioada activității;

   iii.        Va asigura accesul la imprimantă și hârtie pentru imprimarea materialelor informative solicitate de la Consultant.

FDD Moldova va asigura și acoperi cheltuielile aferente:

      i.        Transportul local direct legat de executarea sarcinilor în contextul activităților contractuale (de exemplu, vizite în teren, ședințe și evenimente în afara sediului AAM și FDD Moldova). În cazul în care Consultantul dispune de permis de conducere, FDD Moldova poate oferi transportul instituției pentru efectuarea unor sarcini menționate mai sus;

    ii.        Cheltuielile de comunicare, inclusiv serviciile de telefon mobil direct legate de executarea sarcinilor aferente activităților contractuale.

5.            Instrucțiuni pentru Aplicanți

Pentru a fi considerate aplicațiile, trebuie să conțină următoarele documente:

1. Curriculum Vitae, cu stipularea studiile obținute, experiența de lucru, cunoașterea limbilor și altă informație relevantă pentru a fi considerată.

2. Trei persoane de referință cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.

3. Termenul limită de depunere a Expresiilor de Interes este 5 martie 2020, ora locală 17-00. Aplicațiile recepționate după termenul indicat nu vor fi luate în considerare.

4. Expresiile de Interes trebuie depuse la poșta electronică: office@sda.gov.md

Related Articles

Back to top button