Tender

Selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului general financiar al organizației

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

CDF anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei Companii de Audit în vederea efectuării auditului financiar general al organizaţiei în baza recomandărilor  Ambasadei Suediei în Moldova către CDF. Auditul se va efectua de către un auditor extern, independent și calificat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB și Standardele IFAC/INTOSAC.

I. Obiectivele auditului

Obiectivele auditului sunt:

 • de a audita situația financiară generală a CDF pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, raportul fiind prezentat către CDF şi Ambasada Suediei în Republica Moldova (la necesitate);
 • de a prezenta o opinie de audit în conformitate cu Standardele ISA 800/805 și IFAC/INTOSAC (sau ISA 700) în ceea ce ține de conformarea raportului financiar al CDF cu instrucțiunile Ambasadei Suediei pentru raportarea financiară, după cum este stipulat în acordul de colaborare între Ambasada Suediei în Republica Moldova și CDF.

II. Cerințe suplimentare în conformitate cu procedurile convenite ISRS 4400, examinați următoarele domenii, în conformitate cu Termenii de referință de mai jos

În cadrul auditului un accent sporit va fi pus pe următoarele aspecte:

 • corectitudinea organizării evidenţei contabile şi a sistemului de raportare financiară;
 • respectarea legislaţiei naţionale cu privire la calcularea şi plata contribuţiilor obligatorii, impozitelor şi taxelor de securitate socială;
 • utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv a costurilor salariale debitate, conform destinaţiei, înregistrarea acestora precum şi a câștigurilor și pierderilor de schimb valutar pe toată durata anului într-un mod sistematizat şi existenţa documentelor financiar-contabile confirmative;
 • respectarea condiţiilor şi angajamentelor stipulate în contractele de finanţare/de grant;
 • respectarea politicilor şi procedurilor interne în procesul de achiziţii de bunuri şi servicii;
 • examinarea raportului financiar prin compararea fiecărui articol de buget (costurile reale și costurile bugetate) şi a documentelor justificative aferente costurilor suportate, precum şi a soldului de ieșire pentru perioada anterioară şi a soldului de intrare pentru perioada curentă;
 • alte aspecte relevante unui audit.

III. Raportarea

 1. Auditul se va desfăşura în perioada 25 mai – 05 iunie 2020.
 2. Raportul de audit trebuie să conțină scopul auditului și metodologia
 1. Raportarea trebuie să includă Raportul unui auditor independent (1) în conformitate cu formatul standard ISA 800/805 şi Scrisoarea către Management (Management Letter) (2). Scrisoarea către Management (Management Letter) va include atât constatările de audit cât și punctele slabe identificate.
 2. Raportul prezentat de auditor și Scrisoarea către Management trebuie să ofere comentarii la următoarele:
 • Dacă raportul financiar prezentat de CDF corespunde înregistrărilor contabile;
 • Dacă CDF a pus în aplicare recomandările auditorilor SDA în baza raportului de audit organizational pentru anul 2015, conform planului anual de lucru pentru 2019;
 • Dacă recomandările propuse de auditorii SDA în raportul de evaluare a grantului de „pre-core support” au fost implementate in 2019;
 • Dacă au fost admise situații de conflicte de interese, raportate si solutionate în conformitate cu politicile interne ale CDF;
 • Dacă procesul de procurări al CDF este în conformitate cu regulamentul de procurări al CDF;
 • Dacă CDF a luat măsuri adecvate în conformitatea cu recomandările propuse de auditorii precedenți (in particular auditul financiar pentru anul 2015);
 • Observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;
 1. Auditorul trebuie să cuantifice suma costurilor pentru care lipsesc documente justificative.
 2. Auditorul va propune recomandări în vederea remedierii deficiențelor identificate acestea fiind prezentate în ordinea priorității de remediere.
 3. Măsurile luate de CDF pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare trebuie să fie indicate în Raport.
 4. Raportul se semnează de către auditorul care a efectuat auditul (titlul) și compania de audit.
 5. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Raport si Scrisoarea către Management (Management Letter). Raportul şi Scrisoarea către Management (Management Letter) vor fi întocmite în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate, atât pe suport de hârtie cât şi în versiune electronică, până la data de 12 iunie 2020.
 6. Auditorul care va efectua auditul (titlul) și compania de audit vor depune o declarație de confidenţialitate asumându-și responsabilitatea pentru păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiei de care vor lua cunoştinţă pe parcursul activităţii de audit.
 7. CDF va asigura accesul la toate documentele solicitate de către auditor.
 8. CDF va oferi sprijinul necesar auditorului pentru facilitarea activităţii de audit.
 9. CDF va oferi un Răspuns al managementului (Management Response) cu privire la concluziile auditului în limbile română și engleză.

IV. Cerinţe de participare

Cerinţe obligatorii

 • Experienţă în domeniu de minim 5 ani;
 • Experienţă în prestarea serviciilor de audit pentru ONG-uri, finanţate de organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • Cunoașterea limbilor română şi engleză la un nivel adecvat de analiză şi prezentare, dată fiind prezentarea ulterioară a Raportului de audit şi a Scrisorii de Management în limbile română şi engleză.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a efectuat audit în ultimii 5 ani;
 • Copia licenţei pentru activitatea de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-ul(urile) auditorului sau auditorilor care vor efectua auditul cu lista organizaților pentru care aceștia au efectuat auditul şi o lista a 3 persoane/companii referință;
 • Oferta financiară (incluisv TVA).

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experienţa relevantă în auditul solicitat, specific organizațiilor neguvernamentale în Standardele Internaţionale de Audit (ISA), emise de IAASB și Standardele IFAC/INTOSAC;
 • Calificarea echipei/auditorului care va efectua auditul;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț.

Prezentarea ofertei                                                                                                                                     

Data limită de prezentare a ofertei: 22 mai 2020.

Ofertele pot fi expediate prin e-mail la adresa office@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare Companie de Audit”.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon: 022 811 999/ 068 30 25 62.

N.B. Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa http://cdf.md/

Related Articles

Back to top button