Job

Director/directoare, departamentul Buna Guvernare

FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA anunță organizarea unui concurs de selecție pentru ocuparea postului de Director al/Directoare a Departamentului Buna Guvernare

CONTEXT
Fundația Soros-Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: justiție și drepturile omului, buna guvernare, participare civică, media și sănătate publică.
Departamentul Buna Guvernare își propune să contribuie la sporirea transparenței, responsabilității, eficienței și eficacității guvernului în conformitate cu agenda Europeană. Departamentul promovează înaltele standarde de guvernanță, lupta cu corupția, creșterea responsabilității, transparenței și integrității în administrația publică centrală și locală.

În conformitate cu scopurile strategice ale fundației, Departamentul Buna Guvernare implementează programe orientate spre:
Promovarea responsabilității autorităților publice, în suportul dezvoltării economice și democratice
• Capacitarea și susținerea grupurilor de cetățeni activi care desfășoară activități anti-corupție la nivel local
• Susținerea inițiativelor mediului de afaceri în scopul combaterii fenomenului corupției
• Promovarea transparenței și eficienței managementului proprietății publice.
Promovarea mobilizării sociale pentru o educație de calitate
• Încurajarea, capacitarea și susținerea tinerilor profesori
• Încurajarea activismului civic al tinerilor prin susținerea Consiliilor de Elevi
• Dezvoltarea gândirii critice și a capacității de advocacy a tinerilor profesioniști prin oferirea de instruiri și burse de cercetare în domeniul politicilor publice.
Directorul/Directoarea de departament va asigura realizarea programelor și proiectelor din domeniul administrat, va supraveghea valorificarea corectă și eficientă a granturilor oferite organizațiilor și instituțiilor partenere și va efectua evaluarea impactului general al departamentului.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE:
• Să contribuie la implementarea strategiei generale a Fundației și s-o aplice în funcționarea programelor ce țin de domeniul administrat;
• Să elaboreze, în conformitate cu strategia generală a Fundației, a strategiei în domeniul pe care îl administrează și să asigure implementarea eficientă a programelor inițiate conform acestor strategii,
• Să elaboreze, împreună cu coordonatorii de program și să propună spre examinarea și aprobarea Directorului Executiv, Juriului și a Senatului planul anual de acțiuni și bugetul planificat;
• Să examineze și să prezinte Juriului/Senatului proiectele și solicitările de grant, păstrând imparțialitatea față de toate proiectele, propuse spre examinare;
• Să elaboreze și să asigure implementarea campaniilor de advocacy pentru realizarea scopurilor strategice ale fundației.
• Să asigure administrarea resurselor umane și financiare ale departamentului;
• Să ofere consultanță persoanelor interesate în solicitarea unui grant;
• Să monitorizeze și să evalueze programele și proiectele implementate de către departament;
• Să asigure informarea solicitanților de finanțare despre deciziile Juriului/Senatului, în scris sau oral;
• Să păstreze confidențialitatea informației și a corespondenței importante și confidențialitatea datelor cu caracter personal;
• Să asigure relațiile cu publicul pe domeniul administrat;
• Să participe la comunicarea și negocierea cu principalii donatori și alte organizații locale și internaționale în acest domeniu, în special cu programele regionale și tematice ale Open Society Foundations.

Candidații și candidatele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
• studii superioare în domeniile: Administrație Publică, Economie, Științe Politice, Politici Publice sau în domenii conexe (candidații cu studii de masterat vor avea prioritate)
• experiență în sectorul public și/sau non-guvernamental, o bună cunoaștere a problematicii specifice departamentului
• capacitate de colectare, analiză și sinteză a datelor
• competențe demonstrate în managementul de program, portofoliu sau proiect
• abilități de management a resurselor umane
• cunoașterea procedurilor managementului financiar al programelor și proiectelor
• abilități sau interes față de advocacy național și internațional.
• competențe de documentare, cercetare și raportare
• spirit de echipă, flexibilitate, capacități de comunicare, aptitudini organizatorice
• abilități de comunicare publică (efectuarea de prezentări la conferințe, organizare evenimente de vizibilitate, etc)
• abilități avansate de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet)
• cunoștințe avansate de limbă română și engleză (Cunoașterea limbii ruse va fi un avantaj)

Dosarul pentru concurs va conține:
• CV-ul candidatului/candidatei. CV-ul va include numele și datele de contact a cel puțin două persoane care pot oferi referințe profesionale despre candidat/ă
• Copii ale diplomelor de studii
• scrisoare de intenție în limba română de maximum 500 de cuvinte, în care să fie indicate, în mod obligatoriu, așteptările salariale

Etapele concursului
1. Preselecția. La această etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate în termenii de referință și vor fi evaluate în baza criteriilor de:
• calificare profesională
• experiență relevantă
• referințe
2. Proba scrisă. Doar candidații preselectați vor fi invitați la etapa de testare a abilităților de analiză și gândire strategică în limbile română și engleză.
3. Interviul. În dependență de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați despre data şi locul desfășurării interviului.
4. Evaluarea finală. În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Director de Departament.

Data limită de depunere a dosarului este 13 iulie 2020, ora 16.00. Dosarele vor fi expediate în adresa Fundației Soros-Moldova prin e-mail: recruitment@soros.md, cu mențiunea „Pentru concurs/Director Departament Buna Guvernare”. În lipsa unei confirmări de recepționare, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele care nu au fost recepționate.

Vor fi evaluate doar dosarele complete depuse până la expirarea termenului limită.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să expediați un mesaj în adresa domnului Petru Culeac, Director executiv, la adresa de e-mail: foundation@soros.md.

Fundația Soros-Moldova nu discriminează nicio persoană pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social şi pe nici un alt criteriu.

Related Articles

Back to top button