AnunțuriImportant

Selectăm un trainer/grup de traineri pentru oferirea serviciilor de formare de formatori (training pentru traineri)

I. Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Chișinău, creată în noiembrie 2010 de un grup de juriști, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție, drepturile omului și promovarea unui mediu favorabil pentru societatea civilă. CRJM realizează activități de cercetare și advocacy și este o organizație independentă și neafiliată politic.

II. Obiectul achiziției:

CRJM (în continuare „Beneficiar”) solicită oferte de preț pentru selectarea unui trainer / grup de traineri / companie de training care să livreze un curs pentru formare de formatori (TRAINING PENTRU TRAINERI). Acest curs este necesar pentru fortificarea capacităților instituționale ale organizației și dezvoltării competențelor necesare pentru activitățile de formare și educare a adulților.

Activitatea va fi realizată în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin monitorizare de către societatea civilă”, implementat cu suportul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

III. Sarcinile Prestatorului:

Trainerul / grupul de traineri / compania de training (în continuare „Prestator”) urmează să livreze un curs pentru formare de formatori (TRAINING PENTRU TRAINERI). În cadrul cursului de instruire este necesar să fie abordate în principal următoarele subiecte / aspecte:

 • Metode și tehnici actuale de instruire non-formală, inclusiv în mediul online;
 • Rolul, abilitățile și personalitatea unui formator;
 • Cum este diferit un curs de drepturile omului de alte tipuri de formare;
 • Etapele de planificare și organizare a unui training. Structura cursului și adaptarea lui la diverse formate, tipuri de beneficiari, condiții externe;
 • Determinarea nevoilor de instruire a grupului;
 • Metode de predare și tehnici de captare și menținere a atenției audienței;
 • Gestionarea emoțiilor sau a situațiilor dificile apărute în timpul training-ului;
 • Utilizarea limbajului verbal și non-verbal pentru transmiterea eficientă a informațiilor;
 • Oferirea și primirea feedbackului;
 • E-learningul și specificul acestuia;
 • Moderarea sesiunilor de întrebări;
 • Evaluarea activităților de instruire. Instrumente și modalități de evaluare.

Prestatorul va livra cursul în baza unei analize prealabile a necesităților echipei Beneficiarului. Trainingul va fi organizat în limba română, pentru un număr total de 10 persoane și va dura maxim 4 zile, în prealabil în prima jumătate a lunii noiembrie 2020. Datele exacte ale trainingului vor fi stabilite de comun acord cu Prestatorul câștigător. Trainingul va fi organizat online.

Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de CRJM, Prestatorul urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea cursului.

IV. Livrabile și angajamente:

 1. Evaluarea necesităților înainte de training;
 2. Metodologia de lucru;
 3. Agenda trainingului;
 4. Livrarea cursului de instruire pentru un public așteptat de aproximativ 10 persoane prin mijloace online;
 5. Suportul de curs în format electronic.

V. Criterii de selecție:

 • Studii superioare în psihologie, științe sociale, comunicare sau alte domenii relevante (5 puncte);
 • Metodologia de lucru propusă (30 de puncte);
 • Experiența anterioară de minim 5 ani în elaborare și livrare a cursurilor de formare de formatori (20 de puncte)
 • Experiența de livrare a instruirilor online (15 de puncte);
 • Oferta financiară (30 de puncte);
 • Reputația și integritatea personală / corporativă.

VI. Oferta:

Ofertele pot fi prezentate de către persoane fizice și/sau juridice. Oferta trebuie să fie datată și semnată și expediată prin e-mail la application@crjm.org  până la data de 20 octombrie 2020, ora 23.59.

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Copia certificatului de înregistrare/extrasului pentru persoană juridică și CV-urile experților pentru persoane fizice, de rând cu o scrisoare de intenție, care va conţine în mod obligatoriu: (1) interesul pentru achiziție și o scurtă descriere a cursurilor de formare de formatori, de rând cu lista beneficiarilor anteriori, (2) numele și datele de contact a două persoane de referință;
 2. Un proiect al planului de curs (metodologia), care să indice abordarea generală și metodele sugerate – maximum 2 pagini;
 3. Oferta financiară cu indicarea costului per zi pentru pregătire/ training în dolari SUA. În scopul comparării ofertelor, sumele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.
 • În cazul rezidenților: persoanele fizice vor indica prețul net, iar persoanele juridice vor indica prețul cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.
 • În cazul nerezidenților: persoanele fizice vor indica prețul brut al serviciilor, iar persoanele juridice vor indica prețul cu aplicarea scutirii de TVA pentru importul de servicii destinate proiectului. Răspunderea privind plata impozitului pe venit pentru serviciile prestate online din țara de reședință este asumată în întregime de către Prestator și nu ține de responsabilitatea Beneficiarului.

Beneficiarul va prezenta ofertantului câștigător documentele justificative pentru livrarea/importul serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere.

Candidatul/a, persoană fizică, selectat/ă urmează să justifice onorariul solicitat prin completarea unui formular cu indicarea onorariilor solicitate pentru servicii similare de la alți trei contractori, cu anexarea documentelor justificative.

     4. Declararea conflictului de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă, anexate la ofertă.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 ext. 110 sau la adresa de e-mail: application@crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă niciun candidat în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Salutăm și încurajăm primirea ofertelor din partea tuturor candidaților calificați. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege.

Related Articles

Back to top button